W naszej szkole jest świetlica miejsce gwarne jak ulica nam to jednak nie przeszkadza, bo tam dobra jest zabawa.

Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 2015/2016 mamy nową świetlicę, która mieści się na I piętrze naszej szkoły w sali 110 i 109. Świetlica czynna jest od godz. 6: 30 do godz 17: 00.

 

 

 

ZAPEWNIAMY:

 - fachową opiekę wykwalifikowanych pedagogów, 

- opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu;

- możliwość odrobienia zadań domowych;

- organizację ciekawych zajęć;

- rozwijanie zainteresowań dziecka;

- czas na zabawę, odpoczynek i relaks.

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.

Wychowawczynie świetlic szkolnych:

 

mgr Daria Mazur – Kędziora

mgr Sylwia Dolata

mgr Urszula Jędrzejak- Gąbka

mgr Ludmiła Nawrot

Poniżej zamieszczamy zdjęcia naszej nowej świetlicy.

Z dnia na dzień wystrój naszej świetlicy zmieniał się. W chwili obecnej nasza świetlica wygląda pięknie.

    

 

Nasze sale zostały zaadoptowane w taki sposób by zaspokoić wszystkie potrzeby uczniów. Wyposażono je w nowy sprzęt zabawowo- rekreacyjny, pomoce dydaktyczne, funkcjonalne meble, zakupiono nowe stoliki i krzesełka i nie mogło zabraknąć kolorowego dywanu. Swoimi działaniami świetlica obejmuje wszystkich uczniów klas od I do III.    W statucie szkoły znajdują się zapisy na temat jej działalności ( cele, organizacja, zadania). Wychowawcy świetlicy mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali nauczyciele, a warunki pracy umożliwiają im wykonywanie zadań i samodoskonalenie się.

 

Dokumentacja świetlicy szkolnej:

W skład dokumentacji świetlicy szkolnej wchodzą:

1.     Roczny plan pracy,

2.     Roczny plan zajęć,

3.     Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy,

4.     Dziennik zajęć wychowawczych,

5.     Teczka dokumentów świetlicy ( regulaminy, zasady uczestnictwa w zajęciach),

6.     Strona internetowa (systematycznie uzupełniana).

Plan zajęć:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny, zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniam także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówię o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,     o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponuję różnorodne zabawy i gry.  Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów.

W NASZEJ ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA

·        Rozwijamy umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie , kolorowanie , wycinanie, origami) ,

·        Rozbudzające zainteresowania czytelnicze

·        Kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy( quizy , gry dydaktyczne , układanki , zabawy tematyczne , odrabianie zadań  domowych) ,

·        Zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe) ,

·        Relaksujące (relaks przy muzyce , zabawy wyciszające, oglądanie filmów)

      

W naszej świetlicy zawarliśmy pakt przeciw agresji:

PAKT PRZECIW AGRESJI

 

NIE STOSUJEMY PRZEMOCY FIZYCZNEJ/ SIŁY WOBEC INNYCH

§  NIE BIJEMY

§  NIE POPYCHAMY

§  NIE KOPIEMY

§  NIE PLUJEMY

NIE KRZYWDZIMY, NIE OBRAŻAMY INNYCH

§  NIE PRZEZYWAMY

§  NIE GROZIMY

§  NIE OŚMIESZAMY

NIE SPRAWIAMY PRZYKROŚCI INNYM

§  NIKOGO NIE WYKLUCZAMY/ NIE ODRZUCAMY OD GRUPY

§  NIE UŻYWAMY WULGARNYCH SŁÓW

SZANUJEMY WSPÓLNĄ I CUDZĄ WŁASNOŚĆ

§  NIE NISZCZYMY

§  NIE ZABIERAMY

§  NIE CHOWAMY

JESTEŚMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI I KOLEŻEŃSCY

§   PRACUJEMY I BAWIMY SIĘ RAZEM

§   NIE JESTEŚMY OBOJĘTNI NA KRZYWDĘ INNYCH

§   POMAGAMY KAŻDEMU, KTO TEGO POTRZEBUJE

§   KONFLIKTY ROZWIĄZUJEMY PRZEZ ROZMOWĘ A NIE PRZEZ AGRESJĘ I PRZEMOC

 

      ŚWIETLICOWE „ABC”- KONTRAKT

A - aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień)

B - bieganie w świetlicy jest zabronione!

C - czystość otoczenia to nasza zasługa

D - dbamy o kulturę języka polskiego

E - elementarna nasza zasada to: cisza i spokój

F - fajna zabawa daje nam dużo radości

G - gry stolikowe szanujemy jak swoje

H– hałas przeszkadza nam i innym

I - informujemy o przyjściu i wyjściu do świetlicy

J - jesteśmy grzeczni w stosunku do koleżanek i kolegów

K - każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na placu zabaw

L - lekcje w świetlicy będziemy odrabiać starannie

Ł - łamanie naszego kontraktu nie przynosi nam sławy

M - mamy prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań

N - nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych

O - obowiązuje obuwie zmienne!

P - przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady

R - rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu

S - słuchamy uważnie, gdy ktoś do nas mówi

T - tak będziemy postępowaliby wszyscy byli zadowoleni

U - uśmiechem odpłacamy za uśmiech

W - w każdej potrzebie zasięgamy rady u wychowawców

Z - zawsze sprzątamy po sobie ( nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach)