Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

Warning: getimagesize(http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/grafika/ng.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/users/sp11/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 342

informujemy, że Uchwałą Nr XIV/186/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku został zmieniony Regulamin dot. przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wniosków o przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego złożonych za wyniki w nauce od roku szkolnego 2019/2020.

Nowy Regulamin stanowi, iż Stypendium wypłacane jest raz w roku, a wnioski o przyznanie Stypendium składane są do dnia 30 czerwca każdego roku.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. M. Ferića

W Ostrowie Wielkopolskim

1. Dyskoteki odbywają się w szkole, w dniach nauki szkolnej, w ustalonych przez organizatorów godzinach.

2. Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

3. Opiekę nad uczniami w trakcie dyskoteki sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.

4. Planując dyskotekę szkolną, organizatorzy zobowiązani są uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły odnośnie terminu imprezy.

5. W dyskotekach szkolnych uczestniczą wyłącznie uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.

6. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy bądź sprawców szkody.

7. Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.).

8. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują w budynku szkoły.

9. Uczeń biorący udział w dyskotece, nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania.

10. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego zachowania, zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki (zaczepki, bójki, wymuszenia itp.).

11. Uczniów w trakcie trwania dyskoteki obowiązują prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Zachowania Obowiązującym Uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Ferića.

12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo prosić Rodzica o odbiór dziecka przed zakończeniem dyskoteki.

13. Po skończonej dyskotece uczniowie udają się do domu po ówczesnym odebraniu przez Rodzica/Opiekuna.

Przesyłam listę dzieci nagodzonych 6 punktami z edukacji polonistycznej za prawidłowe rozwiązanie zadania, które dotyczyło Dnia Kobiet.

1. Krzysztof Szymczak kl. I c

2. Aleksandra Karwik kl. I c

3. Karolina Maćkowiak kl. II b

PODKŁAD MUZYCZNY

 

 

 

Od wielu lat w naszej szkole uczniowie klas I-III uczą się udzielać pierwszej pomocy. Nasza placówka posiada fantomy i inne pomoce dydaktyczne przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się poprzez zabawy, podczas których dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wzywanie służb ratunkowych, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.