Regulamin dyskotek szkolnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Ferića W Ostrowie Wielkopolskim

 1. Dyskoteki odbywają się w szkole, w dniach nauki szkolnej, w ustalonych przez organizatorów godzinach.
 2. Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.
 3. Opiekę nad uczniami w trakcie dyskoteki sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.
 4. Planując dyskotekę szkolną, organizatorzy zobowiązani są uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły odnośnie terminu imprezy.
 5. W dyskotekach szkolnych uczestniczą wyłącznie uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.
 6. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy bądź sprawców szkody.
 7. Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.).
 8. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują w budynku szkoły.
 9. Uczeń biorący udział w dyskotece, nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania.
 10. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego zachowania, zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki (zaczepki, bójki, wymuszenia itp.).
 11. Uczniów w trakcie trwania dyskoteki obowiązują prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Zachowania Obowiązującym Uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Ferića.
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo prosić Rodzica o odbiór dziecka przed zakończeniem dyskoteki.
 13. Po skończonej dyskotece uczniowie udają się do domu po ówczesnym odebraniu przez Rodzica/Opiekuna.