Lekcja otwarta przeprowadzona w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"

Głównym celem Rządowego Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Bardzo chętnie są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki.

30 maja 2018 roku odbyła się w naszej szkole otwarta lekcja matematyki z wykorzystaniem TIK, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu pani Krystyna Liszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim pani Justyna Uciechowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 pani Małgorzata Lubojańska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 pani Ewa Wulbach oraz nauczyciele matematyki. Zajęcia w klasie V b prowadziła pani Beata Ławrynowicz. Tematem lekcji było „Geometryczne bogactwo wnętrza prostopadłościanu”. Na początku zajęć przy użyciu aplikacji ze strony mentimeter.com uczniowie określali swój dzisiejszy nastrój. Ta zabawa miała na celu rozładowanie napięcia oraz zachęcenie do dalszej pracy. Następnie nastąpiła krótka „rozgrzewka” przy użyciu multimedialnej gry Milionerzy przygotowanej przez jedną z uczennic, z wykorzystaniem strony learningapps.org. Celem tej gry było powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć. W zasadniczej części lekcji uczniowie odkrywali sposób na obliczenie objętości prostopadłościanu i sześcianu, a następnie rozwiązywali zadania utrwalające poznane wzory, wykorzystując e-booki. Emocji dostarczało również „koło fortuny” z imionami, służące do losowego wybierania ucznia, który miał udzielić odpowiedzi. Wszyscy z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia. Do ewaluacji i podsumowania lekcji wykorzystano aplikację Kahoot.
Zajęcia te pokazały, jak dzięki wykorzystaniu na lekcji tablicy multimedialnej lub rzutnika maksymalnie zwiększa się zaangażowanie i aktywność uczniów. Możliwość zastosowania tego narzędzia jest wszechstronna i praktycznie nie ma granic.