27 kwietnia br. odbyły się uroczyste apele z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Podczas akademii dla klas I-III i IV-VIII wystąpiła Dyrektor szkoły Małgorzata Lubojańska, która podkreśliła, że w czasie nadchodzącej majówki w rodzinnym gronie uczcimy pamięć o historii i naszą narodową tradycję, będziemy radośnie manifestować współczesny patriotyzm. Obecna była też wicedyrektor Ewa Wulbach oraz poczet sztandarowy. Za przygotowanie części artystycznej odpowiadały tym razem klasy Ia, III b i V a.

W inscenizacji uczniowie przedstawili dzieje Polski od początku panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego aż po uchwalenie 3 maja 1791 r. drugiej na świecie konstytucji. Przypomniano okres świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów, I rozbiór Polski i podjęte próby reform państwowych. Przedstawiono sylwetki polskich współtwórców Konstytucji 3 Maja oraz trzech zaborców. Odśpiewano dawną pieśń Witaj, majowa jutrzenko oraz Hymn Konstytucji 3 Maja, który powstał w roku 2007. Występy pierwszo-, trzecio- i piątoklasistów oraz chóru Jedenastka spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy gromkimi brawami nagrodzili aktorów i realizatorów przedstawienia, a wśród nich twórców kostiumów, scenografii, charakteryzatorów, inspicjentów, rekwizytorów oraz operatorów dźwięku i obrazu prezentacji multimedialnych. W przygotowania realizacji inscenizacji włączyli się nieocenieni rodzice i dziadkowie uczniów. Przewodniczący klasy V a odniósł się również do praw obowiązujących w klasie i szkole, a każdy z nas dołożył swoją cegiełkę we wspólne przedsięwzięcie, zachęcając do wiary,/w lepiej zaprogramowany świat. Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie programu słowno-muzycznego oraz pielęgnowanie wśród społeczności szkolnej postaw patriotycznych, zachęcając jednocześnie do wywieszania biało-czerwonych flag.