Uczestnictwo w programach i projektach w roku szkolnym 2020/2021

W Jedenastce corocznie realizowane są liczne projekty oraz innowacje. Dzięki nim uczniowie mogą doświadczać bogactwa nauki i poszerzać swoje horyzonty w różnych dziedzinach: języka polskiego oraz języków obcych, przyrody, matematyki i przedsiębiorczości, sportu oraz  szeroko pojętej sztuki. Każdy nauczyciel sam wybiera, w jakim obszarze chce rozwijać ciekawość swojej klasy. Praca metodą projektu jest pełna eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych. Podczas projektu dzieci rozbudzają swoją wyobraźnię, trenują pracę w grupie, a także prezentowanie swoich wypowiedzi na forum. Ponadto uczestnicy zajęć uczą się merytorycznego oceniania i szacunku wobec zdania innych.

 1 www

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki i promocji zdrowia. Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

 3 www 

Klasy 1-3 w tym roku będą realizowały Międzynarodowy projekt edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI edycja II ekologiczna.

Cele projektuŁ

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej
 • rozwijanie aktywności czytelniczej
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania
 • zachęcania rodziców do czytania dzieciom
 • integracja zespołu klasowego

 

5 www

 

LEKCJE Z KLASĄ. JAK ODCZYTYWAĆ EMOCJE? Klasy pierwsze wezmą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Jak odczytywać emocje?”. Podczas zajęć uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i  świadomość własnych emocji.

 

7 www

W tym roku uczniowie klas czwartych mają szansę wziąć udział w matematycznym projekcie. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych nie tylko prowadzi zajęcia matematyczne dla wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej, lecz również zajmuje się popularyzacją matematyki wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Projekt "MATEMATYKA - WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY" jest jedną z form przybliżenia królowej nauk dla jej przyszłych adeptów. Program uczestnictwa podzielono na dwie części. Pierwszą z nich jest indywidualne rozwiązywanie zadań matematycznych na przygotowanej platformie e-learningowej. W jej ramach udostępniane są moduły, składające się z zadań na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Spośród najbardziej aktywnych uczestników, wybrani zostaną uczniowie, którzy zostaną zaproszeni do drugiej części projektu - warsztatów na Politechnice Warszawskiej z różnych dziedzin nauki.

 

8 www

W tym roku kontynuujemy realizację programu MYŚLĘ POZYTYWNIE. Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

14 www

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY” Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Cele programu:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych, 
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Program będzie realizowany przez uczniów klas: II c, III c oraz uczęszczających na zajęcia rozwijające z plastyki.

 

9 www

Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

W naszej szkole działają trzy grupy sportowe skierowane do uczniów kl. 4-8:

 • Grupa taniec/aerobik - prowadząca Paulina Kowalska
 • Grupa piłka nożna - prowadzący Jakub Kowalski
 • Grupa ogólnorozwojowa - prowadzący Filip Pietrzak

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach 15 osobowych.

Strona programu: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

 

12 www

 "TRZYMAJ FORMĘ!"  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

 

Jak "Trzymaj Formę!" może ci pomóc?

Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym  jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Dobrą wiadomością jest to, że możesz jeść zdrowo i nadal cieszyć się Twoim ulubionym jedzeniem.

Zdrowy styl życia łączy zbilansowane odżywianie z aktywnym trybem życia. Czy wiesz, że tylko 30% ludzi dorosłych jest na tyle aktywnych by cieszyć się swoim zdrowiem? U większości z nas wprowadzenie kilku niewielkich zmian może spowodować ogromną różnicę. Informacje jak to zrobić znajdziesz właśnie na naszym portalu.

Podstawy programu

Program "Trzymaj Formę!" jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu "Trzymaj Formę!".

Strona programu: https://www.trzymajforme.pl/start-16

 

13 www

KLUB SZKÓŁ UNICEF:

Cele uczestnictwa w klubie:

 • propagowanie idei niesienia pomocy najbiedniejszym,
 • budzenie świadomości prospołecznej i charytatywnej,
 • poszerzanie wiedzy na temat działalności UNICEF-u,
 • budowanie poczucia wspólnoty.

 

Koordynatorzy: Ewa Gil, Agnieszka Drzankowska

 
6 www

 

Projekt organizowany przez Uniwersytet Dzieci pod tytułem: TECHNOLOGIE Z KLASĄ. JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ ROBOTY?

Będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021 przez uczniów klas II-III.

Cel projektu:

Podczas realizacji projektu uczniowie zapoznają się z podstawami programowania - od kodowania analogowego, poprzez wykorzystanie komputera i programu Scratch. Będą trenować logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i dobrą organizację pracy. Nauczą się również pracować zespołowo i działać metodą projektową.