PROJEKTY:

Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?

Podczas lekcji uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Będą trenowali projektowanie, wyobraźnię przestrzenną i odmierzanie składników. Zobaczą również, jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać.

Cel projektu:

- poznanie dziedzin życia codziennego, w których wykorzystywana jest matematyka,

- rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym,

- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Koordynatorzy: Krystyna Fischer-Bąk, Marika Piaskowska, Anna Torzewska Ekologia.

Jak chronić środowisko? (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Dzieci w Klasie)

Podczas zajęć uczniowie klas I-III będą prowadzić obserwacje przyrodnicze. Dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom. Zajęcia pomogą im trenować kompetencje społeczne i rozszerzą ich wiedzę przyrodniczą.

Cel projektu:

- propagowanie wśród uczniów klas I-III tematyki dotyczącej szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

Koordynatorzy: wychowawcy klas I-III

Trzymaj Formę!

Inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zdrowe odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Cel projektu:

- wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci,

- nabycie zdrowych nawyków w zakresie odżywiania i aktywności ruchowej,

- rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z różnymi formami aktywności ruchowej.

Koordynator: Żaneta Moskal-Giel

Zdrowy styl życia – Oryginalna Piramida Żywienia

Podczas realizacji projektu zadaniem uczniów klas IV – VIII będzie wykonanie/prezentacja Zdrowej Piramidy Żywienia w niekonwencjonalny sposób. Podczas oceny zadania pod uwagę brana będzie nie tylko poprawność merytoryczna, ale także kreatywność formy. Praca nad projektem rozwinie u uczniów kompetencje społeczne oraz umiejętności współpracy w grupie.

Cel projektu:

- propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- propagowanie nowej piramidy żywienia.

Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz, Katarzyna Pawlicka i Joanna Pieścicka

INNOWACJE:

Godzinka z ortografią

Uczniowie poprzez udział w atrakcyjnych grach edukacyjnych, pracę z tablicą interaktywną oraz uczestnictwo w życiu bohaterów wesołych opowiadań, przekonają się, że nauka reguł ortograficznych może być łatwa i przyjemna. Uczniowie wyposażeni będą w specjalne zeszyty, przeznaczone do wklejania materiałów oraz do tworzenia własnych, kreatywnych prac i zadań utrwalających wiadomości.

Cel innowacji:

- zwiększenie motywacji do nauki zasad ortograficznych,

- utrwalanie materiału ortograficznego poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy,

- kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

Koordynator: Marika Piaskowska

Bajkoterapia – kształtowanie właściwych postaw osobistych i społecznych

Na zajęciach uczniowie zostaną zapoznani z wybranymi bajkami terapeutycznymi, które mają za zadanie pomóc dzieciom zrozumieć świat i zasady jego funkcjonowania. Bohaterowie bajek zaprezentują czytelnikom właściwe wzorce postępowania, pomogą w przezwyciężeniu lęków związanych z nowymi sytuacjami.

Cel innowacji:

- budowanie osobistych zasobów emocjonalnych poprze pozyskiwanie nowej wiedzy,

- poznawanie nowych sposobów na wyjście z różnych sytuacji,

- rekompensowanie niezaspokojonych potrzeb.

Koordynator: Natalia Michalska

Mój dom, Moja Ojczyzna

Innowacja kierowana jest do uczniów klas pierwszych. Dzieci zapoznają się z wielokulturowością naszej miejscowości i kraju, zwyczajami ludowymi, tradycjami, legendami, przyrodą i zabytkami. Celem działania jest rozbudzenie u uczniów więzi emocjonalnej z miejscem, w którym się urodziły i w którym mieszkają. Podczas zajęć uczniowie poznają tradycje oraz bogactwo tkwiące w folklorze, sztuce, obrzędowości i muzyce naszego kraju.

Cel innowacji:

- wspomaganie rozwoju psychicznego, intelektualnego, kształtowanie wartości estetycznych, humanistycznych i patriotycznych,

- popularyzacja wiedzy społeczno – przyrodniczej i historycznej.

Koordynator: Agata Stempniewicz

Grywalizacja – historyjki ortograficzne

Uczniowie będą się uczyli zasad poprawnej pisowni poprzez częste korzystanie z zeszytów, w których znajdą się wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Do słów tworzone będą krótkie opowiadania i rysunki. Grywalizacja odnosi się do pojawiających się w grach nagród lub punktów, przyznawanych za każdą, samodzielnie wymyśloną, historyjkę ortograficzną. Systematyczne korzystanie z zeszytów-słowniczków pomoże uczniom kojarzyć dany wyraz z odpowiednią historyjką.

Cel innowacji:

- podnoszenie motywacji uczniów poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji,

- doskonalenie u uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych w czasie zajęć.

Koordynator: Mariola Szyszka

PRZEDSIĘWZIĘCIA SPORTOWE:

Szkolny Klub Sportowy ,,SKS”

Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Działanie stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

W naszej szkole działają trzy grupy sportowe skierowane do uczniów kl. 4-8:

- grupa taniec/aerobik,

- grupa piłka nożna,

- grupa piłka ręczna.

Cele:

- zachęcenie do aktywności fizycznej,

- rozwijanie zainteresowań sportowych,

- możliwość podnoszenia swoich umiejętności.

Koordynator: Jakub Kowalski

SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

Celem działania jest szkolenie dzieci z klas I-V szkół podstawowych w zakresie koszykówki. Program daje możliwość przygotowania ogólnorozwojowego i sprawnościowego dzieci uczestniczących w realizacji programu.

Cele:

- szkolenie dzieci z zakresu koszykówki,

- popularyzacja dyscypliny,

- polepszenie sprawności fizycznej.

Koordynator: Żaneta Moskiel-Giel

PROGRAMY:

Bieg Po Zdrowie!

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Cele programu:

- uwrażliwienie młodych ludzi na negatywne skutki palenia,

- pogłębienie wiedzy na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia,

- wzrost wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych.

Koordynator/koordynatorzy: Zespół ds. promocji zdrowia

Zdrowa klasa

Ogólnopolski Program Badawczo - Edukacyjny Program składa się z IV etapów i trwa przez cały rok szkolny. Wśród działań przewidziane są: przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego wśród dzieci, przygotowanie raportów indywidualnych dla rodziców, przygotowanie raportów podsumowujących dla szkół oraz organizacja spotkania edukacyjne dla rodziców.

Cele programu:

- aktywizowanie rodziców do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Koordynator: Magdalena Danielewicz

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program, który ma na celu rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Cele programu:

- budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,

- uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, siebie i do innych,

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi.

Koordynatorzy: Kornelia Urbaniak, Dorota Siudy

Myślę pozytywnie!

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Cele programu:

- kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,

- budowanie konstruktywnego systemu wartości,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Koordynator: Dorota Siudy

Unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych, została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006. Program „Unplugged” jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.

Cele programu:

- ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat,

- zwiększenie świadomości na temat szkodliwości używek.

Koordynatorzy: Kornelia Urbaniak, Dorota Siudy